Tietoa olutseurasta

Olutseuran historiaa

25.2.1991 oli se historiallinen päivä, jolloin seuramme perustava kokous pidettiin. Seuran perusta­misidean isä, Pekka ”Pexi” Sihvonen, avasi kokouksen, jossa hyväksyttiin ehdotus William K:n olutklubin perustamisesta ja valittiin klubille toimihenkilöt.

Perustava kokous evästi johtokuntaa tulevan toiminnan suunnittelussa toivomalla oluenjuonnin ohella harrastettavaksi urheilua, kulttuuria ja matkailua esim. panimokäyntien muodossa. Niinpä klubin yhdeksi toimintamuodoksi esitettiin urheilullista jaostoa, lajeiksi ehdotettiin ”Genteleman-urheilua”, tikanheittoa ja lentopalloa. Myös kulttuurilautakuntaa ehdotettiin ja kannatettiin. Näin siis saivat alkunsa nykyisten harrastus- ja huvitoimikuntien edeltäjät. Seuran hallituksen kokouksen pöytäkirjassa 13.3.1991 mainitaan seuran toimintaehdotuksiksi urheilutoimikunta, kulttuuri sekä huvitoimikunta. Kulttuurin piirin kuuluivat musiikki, teatteri ja kuvataide, huvitoimikunnan har­teille jäivät siis olutfestivaalit, joulurieha ja lastenjuhlat sisältäen discot ja hyväntekeväisyystapah­tumat.

Vaikka perustamiskokouksen pöytäkirjassa käytettiin nimitystä ”olutklubi”, niin jo hallituksen kokouksessa 13.3. 1991 laadittiin toimintamuodot Olutseura William K. ry:lle.

Olutseuran jäsenmäärä

Alla olevasta taulukosta näkyy olutseuran jäsenmäärät vuosina 2006 – 2021.

Jäsenmaksu

Vuonna 2022 olutseuran jäsenmaksu on 35 €.

Olutseura William K. ry säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Olutseura William K. ja kotipaikka on Hyvinkää.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on olutkulttuurin, oluttietouden ja oluen arvostuksen sekä jäsentensä henkisten ja ruumiillisten harrastusten kehittäminen ja ylläpito. Tarkoi­tuksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä olutaiheisia julkaisuja ja järjestämällä huvi-, kulttuuri- ja urheilutilaisuuksia. Toi­mintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omis­taa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asian­omaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt olutkulttuurista kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyk­sestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka il­moittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.

4§ Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 6 kahdeksi vuodeksi valittavaa varsinaista jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain sekä 2 kerrallaan valittavaa varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä on paikalla.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnan­tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa en­nen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeis­tään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenille sähköisillä tiedonvälityskanavilla.

8§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjal­lisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeute­tulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tar­vittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsen­maksun suuruus.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi tilikau­deksi.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsitel­täväksi, on hänen kirjallisesti siitä ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljännesosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä an­netuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdis­tyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdis­tyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.